Par mums

image004

Biedrība „Veselīgas attīstības skola” darbojas no 2013. gada 21.janvāra.

Organizācijas darbības mērķi un aktivitātes:

Izveidot speciālistu komandu (speciālais skolotājs, logopēds, psihologs, ārstnieciskās vingrošanas speciālists u.c.) Ādažu novada administratīvajā teritorijā dzīvojošo pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālām vajadzībām izglītošanā un sagatavošanā skolai, kā arī jaunākā skolas vecuma bērnu ar mācīšanās traucējumiem mācību iespēju paplašināšanu vispārizglītojošā skolā, kā rezultātā:

  • sniegt ģimenēm konsultatīvu un metodisku palīdzību bērnu ar speciālām vajadzībām izglītošanā un audzināšanā, izmantojot komandas darba principu;
  • sniegt pedagogiem un izglītības iestādēm konsultatīvu un metodisku palīdzību bērnu ar speciālām vajadzībām izglītošanā un audzināšanā;
  • veikt bērnu attīstības agrīnu diagnostiku un attīstības korekciju atbilstoši bērna funkcionālajām iespējām;
  • izstrādāt metodiskos ieteikumus un rekomendācijas dažādiem bērnu individuālās attīstības līmeņiem un darbības veidiem;
  • veicināt vecāku un skolotāju izglītošanu bērnu ar speciālām vajadzībām sagatavošanā skolai un integrācijai sabiedrībā;
  • organizēt lekciju un praktisko nodarbību ciklus skolotājiem un vecākiem bērnu veselīgas attīstības veicināšanā, sabiedrības izpratnes sekmēšanā bērnu ar speciālām vajadzībām problēmās;
  • organizēt pedagogiem, psihologiem, logopēdiem u.c. speciālistiem pieredzes apmaiņu seminārus par bērnu attīstības diagnostikas un terapijas metodēm;
  • veicināt vecāku un pedagogu vienotu pieeju bērnu ar īpašām vajadzībām izglītošanā un audzināšanā.- tiekas ar 5 Ādažu novada izglītības iestāžu vadītājiem un informē par biedrības mērķi un plānotajām aktivitātēm;- apmeklē Limbažu novada konsultatīvo centru un iepazīstas ar Lietuvas speciālistu pieredzi Kauņas „Logopedinė spagalbos centre”centrā;
  • VAS biedri papildina savas zināšanas Latvijas logopēdu asociācijas un Latvijas audiologopēdu asociācijas, Latvijas Montesori asociācijas rīkotos semināros un konferencēs, VISC Eiropas Sociālā fonda projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” ietvaros rīkotajos semināros;
  • apkopo datus par bērnu ar speciālām vajadzībām integrēšanās iespējām Ādažu novada izglītības iestādēs un informāciju par esošo speciālistu darbības iespējām izglītības iestādēs, veic datu analīzi.